Our Team

Our Team

Vikas Chauhan

Partner

Mukund Kumar

Partner

Priyank Tiwari

Company Secretary

Manish Kumar

Lawyer

Isha Sharma

HR Head

CA Roshani Anand

Audit Executive

CS Gaurav Sharma

Secreterial Compliance

Ankit Kaushik

Accounts Executive

Sunil Sisodia

Senior Member

Awani Sharma

Member